Algemene voorwaarden
Bouw - Verhuur - Immo

Janssens Groep bv 01/01/2021
Algemene verkoopsvoorwaarden- Bouw
Tenzij indien uitdrukkelijk anders vermeld in onze offerte, gelden alle onderstaande voorwaarden.
Op alle onze diensten, leveringen en aanbiedingen van Janssens Groep BV zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.
De koper verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en hier ook mee instemt.
1. Offertes :
Onze offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand, en zijn steeds richtinggevend. In onze prijzen is geen BTW
inbegrepen, deze is ten laste van de koper.
Onze prijzen zijn steeds berekend in de veronderstelling dat we de aangeboden werkzaamheden ononderbroken kunnen
uitvoeren. Onvoorziene en abnormale omstandigheden zullen in regie verrekend worden aan de op dat moment geldende
tarieven.
Tenzij anders uitdrukkelijk vermeld in onze offerte, zijn alle beschreven werken voorzien in de offerte, meer of
minderwerken kunnen verrekend worden na uitvoering van de werkzaamheden.
2. Garantiebepaling:
U geniet van een garantie van 1 jaar op de geleverde materialen. De garantie start bij datum van levering.
Op uitgevoerde herstellingswerken geniet u van een garantie van 1 jaar.
Indien binnen de garantieperiode een geleverd toestel of geleverde materialen de oorzaak zouden zijn van een klacht zal
dit binnen de fabrieksgarantie vervangen worden. De werkuren en verplaatsingen vallen buiten deze garantie. Enkel als
kan worden aangetoond dat de uitvoering der werken oorzaak zou zijn van de klachten zal dit binnen garantie worden
uitgevoerd.
Garantie vervalt automatisch indien betalingstermijnen niet worden gerespecteerd.
Voor particuliere klanten geld een wettelijke garantie van 2 jaar op materialen.
3. Specifieke normen:
Wanneer diensten of installaties moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden voorgeschreven door specifieke normen,
vragen wij U ons op voorhand schriftelijk te verwittigen en dit voor aanvang der werken en uiterlijk laatste dag voor
ondertekenen van de offerte.
4. Facturatie bij enkel leveringen:
Bij bestelling zal er een voorschatfactuur worden opgesteld van 40% van de totale waarde van het project.
Bij levering zal het resterende bedrag van 60% worden gefactureerd.
5. Facturatie bij leveringen en werkzaamheden:
Bij bestelling zal er een voorschatfactuur worden opgesteld van 40% van de totale waarde van het project.
Volgende 60% bij oplevering, eventueel via tussentijdse facturen afhankelijk van de vorderingen.
vorderingenzijn van toepassing, wanneer projecten niet ononderbroken kunnen worden uitgevoerd
Een onderhoudsvergoeding wordt in het begin van elke onderhoudsperiode gefactureerd en voor het eerst op datum van
het in voege treden van het contract.
6. Facturatie bij huur:
Huur is steeds vooraf te betalen, volgens de afgesproken periode, bijkomende periodes worden tussentijds verrekend
Waarborg wordt vooraf betaald en wordt teruggestort of betaald nadat de gehuurde goederen werden teruggebracht
en gecontroleerd door onze technieker. Schade of gebreken worden van de waarborg afgetrokken.
7. Eigendomsrecht:
Goederen die worden gehuurd blijven ten allen tijde eigendom van Janssens Groep BV. Er mogen geen aanpassingswerken
gebeuren aan de toestellen, noch beschadigd warden door boren, zagen of andere werkzaamheden .
Gehuurde toestellen en machines op brandstof worden steeds vol geleverd en moeten volgetankt terug ingeleverd worden.
Bij diefstal is de huurder verantwoordelijk voor het gehuurde object.
8. Betalingen:
Bij niet-betaling van onze facturen op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest vanaf
factuurdatum verschuldigd zijn van 2% per maand. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder in
gebrekestelling verhoogd worden met een forfaitair bedongen vergoeding van 15% (met een minimum van150 euro).
Alle kosten wegens wanbetaling zijn ten laste van de koper. De geleverde materialen blijven eigendom van de verkoper tot
het volledige bedrag is betaald. Eventuele uitzonderlijke toegekende kortingen vervallen automatisch.
9. Klachten:
Om een geldige klacht neer teleggen dient dit aangetekend en uiterlijk binnen de 14 dagen volgend op de levering van de goederen, of uitvoering van de werken gebeuren. Een factuur betwisten dient binnen de 14 dagen na de factuurdatum te worden overbracht aan de verkoper.
10. Personeel:
De koper bindt zich ertoe het personeel van de verkoper te laten werken in overeenstemming met de arbeids- en veiligheidsvoorwaarden voorzien in het ARAB en alle andere wetgevingen die op dit gebied van toepassing zijn.
De verkoper verwerpt alle verantwoordelijkheid voor beschadiging of ontvreemding die aan de inrichting of aan
de geplaatste materialen worden aangebracht door onachtzaamheid, nalatigheid of kwaadwilligheid van andere
ondernemers, hun personeel of onbekenden. Alle herstellingen hiervan zullen in rekening word en gebracht bij de
opdrachtgevers.
11. Opschorten van de werkzaamheden:
De verkoper zal haar diensten en leveringen mogen onderbreken in geval van overmacht zonder enig recht op schadevergoeding van de koper.
De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen voortvloeiend uit de oproeping of interventie
van officiële hulpdiensten voor welke reden dan ook. De kosten verbonden aan dergelijke interventies kunnen
nooit ten laste gelegd worden van de verkoper, of op haar verhaald.
12. Verbreken van de overeenkomst:
Ingeval de koper de verkoopovereenkomst verbreekt, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn van minimum 30% van de totale waarde van de bestelling onder voorbehoud van meerdere schade in hoofde van de verkoper . Deze verbreking moet schriftelijk en gegrond worden verzonden aan de verkoper.
13. Betwisting materialen:
Wanneer de goede hoedanigheid of de kwaliteit der geleverde materialen betwist wordt, beperkt zich de eventuele hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid in hoofde van de verkoper tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen, wat door de afnemer onvoorwaardelijk wordt aanvaard. Daarbuiten wordt door de verkoper geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard. In geen geval kan de verkoper gehouden zijn gevolgschade te vergoeden.
De aansprakelijkheid van Janssens Groep BV is beperkt volgens de door haar afgesloten BA verzekeringscontracten voor
letsel-, zaak- en onstoffelijke schade per schadegeval per jaar.
Janssens Groep bv – Polenlaan 1 – 9170 De Klinge – BE0472.627.748
14. Levertermijnen:
De opgegeven leveringstermijnen zijn ten titel van inlichting. Een vertraging of uitstel kan geen aanleidinggeven tot
ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. Zelfs bij bindende termijnen.
15. Aanvaarding der werken:
De koper dient zichtbare gebreken bij de opleveringbekend te maken. Gebreken die de koper wegens hun aard
redelijkerwijs niet bij de oplevering kon vaststellen, moet hij binnen de maand na de oplevering per aangetekend schrijven
mededelen aan de verkoper.
16. Bevoegde rechtbanken:
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin het bedrijf Janssens Groep bv gevestigd is bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.
De Rechtbank van Koophandel van Sint-Niklaas of het vredegerecht van Sint Niklaas.
Door het afsluiten van deze overeenkomst, verklaart de koper op de hoogte te zijn gesteld van alle verplichtingen en kennisgevingen omtrent de opdracht.
Janssens Groep bv – Polenlaan 1 – 9170 De Klinge – BE0472.627.748

Algemene verkoopsvoorwaarden- Huur
17. ARTIKEL 1.
18. De hiernavolgende algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op de verhuur van alle voertuigen, machines en materiaal van JANSSENS GROEP BV Rent & sales, met maatschappelijke zetel te Polenlaan 1 te 9170 De Klinge en met ondernemingsnummer BE0472.627.748
(hierna: de verhuurder), met uitsluiting van eventuele voorwaarden van de huurder.
Bij het reserveren en gebruiken van onze voertuigen, machines en materiaal is de huurder gebonden door en aanvaardt hij deze algemene voorwaarden.
19. ARTIKEL 2.
20. Elke reservering zal zo spoedig mogelijk bevestigd worden per telefoon of e-mail. Enkel bij een online reservatie krijgt de huurder altijd een e-mail ter bevestiging van de goede ontvangst van zijn reservering. Mocht het voertuig, machine of materiaal niet voorradig zijn, neemt JANSSENS GROEP BV contact op met de huurder. De huurder kan het gereserveerde voertuigen, machines en materiaal afhalen bij het JANSSENS GROEP BV afhaalpunt.
De huurder brengt zijn bewijs van reservatie mee naar het afhaalpunt. Alsmede zijn paspoort of identiteitskaart en rijbewijs.
21. Door de reservatie via de JANSSENS GROEP BV website is de huurder ermee akkoord dat de verhuurder zowel telefonisch als elektronisch met hem communiceert. Het is de verhuurder toegestaan e-mailberichten en andere mededelingen te sturen m.b.t. reservering.
De huurder kan zijn bestelling wijzigen of annuleren via een e-mail naar info@janssensgroep.be. Ingeval een overeenkomst werd gesloten, heeft de huurder-consument het recht om aan de verhuurder mede te delen dat hij afziet van de huur, zonder betaling van een vergoeding en zonder opgave van een motief binnen de 14 dagen na de bestelling en ten laatste 48 uur voor de afhaling van het voertuig/machine of materiaal. In elk ander geval waarin de klant verzaakt aan een door hem geplaatste reservering of bestelling en derhalve het gehuurde goed niet afhaalt, of annuleert binnen 48u, zal een schadeloosstelling aan de klant worden aangerekend ten bedrage van 75 euro. In geval
van een vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst zal de huurder het huurbedrag betalen voor de initieel opgegeven huurperiode.
22. ARTIKEL 3.
23. Alle prijzen zijn aangeduid in euro. Deze prijzen zijn steeds vermeld inclusief en exclusief BTW, doch exclusief andere kosten (afkoop bedrag eigen risico, brandstofverbruik, extra kilometers, extra bestuurder, en milieubijdrage). Voormelde opsomming is niet limitatief. De betaling wordt uitgevoerd in euro. De verhuurder heeft het recht de aangeduide prijs te wijzigen voor de huurder een bestelling plaatst.
De huurder dient bij het huren van een voertuig, machines en materiaal een milieubijdrage te betalen. Dit bedrag is niet in de standaardhuurprijs inbegrepen en is een forfaitair bedrag ter vergoeding van de door de verhuurder gedragen kosten voor milieubijdrage en afvalverwerking. Het verschuldigde bedrag wordt uiterlijk voor contractsluiting medegedeeld.
24. ARTIKEL 4.
25. De verhuring wordt toegestaan voor een termijn zoals overeengekomen in de huurovereenkomst. Indien de huurder de lopende huurovereenkomst tegen het einde van de overeengekomen huurperiode wenst te verlengen, zal zij/hij dit ter plaatse ofwel op het filiaal van de verhuurder ofwel schriftelijk dienen aan te vragen (per post of per e-mail) aan de verhuurder. De lopende huurovereenkomst zal dan desgevallend worden aangepast en er zal een nieuwe huurovereenkomst worden opgesteld. De aanvraag tot verlenging dient ten minste 24 uur vóór het einde van de overeengekomen huurperiode te geschieden. Bij gebreke aan vervulling van één van deze voorwaarden zal de huurovereenkomst automatisch verlengd worden aan dezelfde tarieven en voorwaarden zoals in de laatste overeenkomst werd overeengekomen en dit tot op het ogenblik dat het voertuig, machines en materiaal terug wordt binnengeleverd. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing bij vrijwillige als bij gedwongen stilstand van het voertuig, machines en materiaal. De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid om het voertuig, machines en materiaal tijdig binnen te leveren. De voertuig, machines en materiaal dienen op eigen verantwoordelijkheid van de huurder steeds voor het einde van de op het huurcontract vermelde huurperiode te worden binnengeleverd. De verhuurder biedt de mogelijkheid aan de huurder om het voertuig af te zetten buiten de kantooruren. De sleutel kan dan in de daarvoor voorziene sleutel bus gedeponeerd worden. De huurder blijft aansprakelijk voor al de mogelijke schade die op het voertuig, machines en materiaal wordt aangetroffen tot de verhuurder in bezit is van zowel sleutel(s), voertuig, machines en materiaal en alle documenten en toebehoren én de mogelijkheid heeft gehad om de staat van het voertuig te verifiëren. De verhuurder heeft tevens het recht om al de bijkomende kosten die werden veroorzaakt door aan de huurder toerekenbare feiten of omstandigheden aan te rekenen aan de huurder. Dit zijn alle kosten in de breedste zin van het woord die gemaakt dienen te worden om het voertuig, machines en materiaal terug te recupereren. Hieronder wordt verstaan: takelkosten, wegentaks, douanekosten, repatriëringkosten, stallingkosten, gerechtskosten, boetes, kosten juridische bijstand, enz. (voormelde opsomming is niet limitatief).
26. ARTIKEL 5.
27. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders/gebruiker(s) verbindt/verbinden er zich toe, in geval van gegronde reden en gemotiveerd verzoek bv. door openstaande facturen, op vraag van politie, e.a., het gehuurde goed(eren) aan de verhuurder vrij te geven, zonder hiervoor aanspraak te kunnen maken op welke vergoeding ook. Met inachtneming van rechten en verplichtingen van beide partijen, zoals voortvloeiend uit de huurovereenkomst, kan de verhuurder te allen tijde het verhuurde goed(eren) door een ander vervangen.
28. ARTIKEL 6.
29. De voertuig, machines en materiaal worden ter beschikking gesteld aan de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders in het JANSSENS GROEP BV afhaalpunt of een vooraf medegedeelde andere opgegeven afhaalplaats.
30. De voertuigen, machines en materiaal zijn voorzien van een kopie van alle officiële documenten, zoals vereist door de reglementering op het verkeer. Alvorens het voertuig, machines en materiaal te overhandigen aan de huurder zal deze een checklist ondertekenen van de verhuurder aan de hand waarvan kan nagegaan worden dat het voertuig in orde is voor vertrek en dat alle noodzakelijke documenten aanwezig zijn. Na controle bevestigt de huurder door ondertekening dat alle documenten aanwezig zijn in het voertuig. De huurder heeft te zijnen laste de documenten en vergunningen, vereist door de wet om zijn beoogde verrichtingen tot een goed einde te brengen.
31. Alvorens de huurovereenkomst afgesloten wordt zal de verhuurder aan de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders een tegensprekelijke schadefiche en checklist ter beschikking stellen waarin eventuele zichtbare gebreken of onvolledige uitrustingen worden gemeld. Na nazicht en door ondertekening van deze checklist erkent/erkennen de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders het voertuig in de staat zoals beschreven in de checklist te hebben ontvangen en voorzien van de in de checklist beschreven uitrusting en bijbehoren. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbinden zich ertoe het voertuig, machines en materiaal in dezelfde staat terug te brengen, met dezelfde uitrusting, afgezien van de normale slijtage. De aansprakelijkheid van de huurder voor eventuele beschadigingen, van welke aard ook, wordt bepaald in artikel 9 van deze voorwaarden.
32. In geval er in de checklist als aanwezig aangeduide boorddocumenten zouden zijn verloren gegaan tijdens de verhuring, zal de huurder een schadevergoeding betalen, in verhouding tot de door de verhuurder geleden schade, dewelke onmiddellijk opeisbaar is. De huurder zal evenwel niet gehouden zijn tot een schadevergoeding indien deze kan bewijzen dat voormelde documenten verloren gingen zonder zijn/haar toedoen of nalatigheid.
33. Tenzij de schade reeds vastgesteld werd in de tegensprekelijke schadefiche zijn de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders steeds samen (hoofdelijk en solidair) aansprakelijk voor elke transportschade, zijnde schade veroorzaakt aan het voertuig, machines en materiaal door de lading, evenals voor dakschade, zijnde alle schade die veroorzaakt wordt door het niet respecteren van de vrije hoogte van het gehuurde voertuig, machines en materiaal.
34. Alvorens de huurovereenkomst af te sluiten controleren de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders de remmen, lichten, brandstofvolume en kilometerteller, de algemene toestand van het gehuurde materiaal. De vaststellingen worden in een checklist of tegensprekelijke schadefiche vermeld. Indien tijdens het gebruik of bij de inlevering zou worden vastgesteld dat één van de merktekens van de tachograaf of kilometerteller verwijderd of beschadigd zouden zijn, zal de huurder een forfaitaire vergoeding à rato van 600 kilometer per dag verschuldigd zijn aan de verhuurder.
35. Alvorens de huurovereenkomst te sluiten neemt/nemen de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders kennis van de gebruiksaanwijzing en handleiding van het voertuig en/of gereedschappen en materialen. Nadien verklaart/verklaren de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders uitdrukkelijk door de ondertekening van de huurovereenkomst, door de eenvoudige inontvangstneming van het gehuurde voertuig en/of gereedschappen en materialen, kennis te hebben genomen van de gebruiksaanwijzing en handleiding.
36. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verklaart/verklaren tevens, voor zover deze wettelijk vereist, over de nodige vergunningen te beschikken alsook over voldoende ervaring voor het gebruik of het besturen van het gehuurde voertuig.
37. De verhuurder verklaart dat het voertuig technisch volledig in orde wordt afgeleverd vrij van de wettelijk voorgeschreven technische keuring. Indien het voertuig tijdens het rijden toch plots gebreken zou vertonen aangaande de (goede) mechanische werking, is de huurder verplicht om de verhuurder hiervan onmiddellijk te verwittigen.
38. ARTIKEL 7.
39. Geen enkele publiciteit mag op het voertuig worden aangebracht door de huurder, behalve deze uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door de verhuurder.
40. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbindt/verbinden er zich toe:
41. Het voertuig en/of machines en materiaal te gebruiken als een goed huisvader. Aldus is het verboden in het voertuig goederen te laden die schade kunnen toebrengen, hetzij door de aard (omvang en gewicht), de verpakking, of de vasthechting ervan. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbindt/ verbinden er zich toe geen goederen te laden, die gevaarlijk zijn, of die gereglementeerd zijn door de wegenadministratie, daar waar hij niet over de vereiste vergunningen zou beschikken. Het voertuig enkel te gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is. Gebruik voor onwettige of verboden doeleinden of voor een wedstrijd, sportprestatie (op de openbare weg of op een gesloten circuit) of welke andere prestatietest ook is verboden. Alle nuttige maatregelen te treffen ter voorkoming van verkeerdelijk, onrechtmatig en/of niet contractueel gebruik van het voertuig, door zichzelf als door derden (o.a. slotvast achterlaten). In geval van inbeslagname of verbeurdverklaring van het voertuig, om welke reden ook, de verhuurder integraal vrijwaren voor alle vorderingen en kosten die hieruit zouden voortvloeien. De huurder is aansprakelijk voor alle kosten n.a.v inbeslagname. (bv: takel- & opslagkosten tijdens bewarend beslag, erelonen i.f.v de vrijgave, administratiekosten enz.) Geen enkel misbruik van het voertuig te maken, zoals overdreven snelheid, laden boven het toegelaten gewicht, gebruik maken van een aanhangsel met kabels of stangen, e.a. Het voertuig en/of machines en materiaal onder geen enkel beding te gebruiken voor onwettige activiteiten of verboden doeleinden (zowel binnen de grenzen van België als daarbuiten). Geen enkele verandering aan het voertuig en/of machines en materiaal aan te brengen. Het voertuig en/of machines en materiaal niet af te staan, zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel, alsook om het voertuig te allen tijde enkel zelf of door de op het contract limitatief opgegeven bestuurders te (laten) besturen. De verhuurder te vergoeden voor alle kosten voor ontsmetting en reiniging van het voertuig en/of machines en materiaal die noodzakelijk zijn ingevolge het vervoer of uitgevoerde werken van/aan levende dieren, kadavers, vis, mest- en chemische stoffen, enz. Geen gevaarlijke producten onder ADR-reglementering te vervoeren of in het voertuig en/of machines en materiaal te laden, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurder.

42. ARTIKEL 8.
43. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zijn steeds samen (hoofdelijk en solidair) aansprakelijk voor de overtredingen die worden begaan met het voertuig en/of machines en materiaal, ongeacht wie op dat ogenblik het voertuig en/of machines en materiaal bestuurde of gebruikt, zelfs voor degene gemaakt door derden waaraan de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders/ gebruikers volgens deze overeenkomst het voertuig en/of machines en materiaal niet had mogen afstaan. Zij zullen alle boetes, belastingen, retributies en/of vergoedingen dienen te betalen die hieruit voortvloeien.
De huurder blijft steeds aansprakelijk voor de betaling aan de verbaliserende of vaststellende instantie van de opgelopen boetes, van belastingen of van retributies ten gevolge van overtredingen in de ruimste zin van het woord, behoudens indien deze niet toerekenbaar zijn aan de huurder en/of de (niet-) contractueel bepaalde bestuurders. Per opgelopen belasting, retributie en/of boete zal er bovendien voor de administratieve verwerking door de verhuurder, steeds een administratieve kost van 30 euro per boete/belasting/retributie worden aangerekend aan de huurder.
De huurder en/of de bestuurders verklaren te beschikken over geldige identiteitsdocumenten, een geldig rijbewijs, de nodige vergunningen en de vereiste ervaring voor het gebruik van het gehuurde voertuig en/of machines en materiaal.
Het verbruik van de brandstof is steeds en integraal ten laste van de huurder die de juiste brandstof zal gebruiken naargelang de technische vereisten opgelegd door de fabrikant van het voertuig. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zullen dagelijks het water- en oliepeil nazien en dit minstens op het correct voorgeschreven peil te houden, en eveneens het antivriesgehalte controleren en zo nodig bijvullen. In geval van nalatigheid hierop is de schade volledig voor rekening van de huurder. Op eerste vraag van de verhuurder verbinden de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders er zich tevens toe het gehuurde voertuig voor periodiek onderhoud tijdig binnen te brengen. Alle hierdoor ontstane mechanische schade valt integraal ten laste van de huurder en/of contractueel bepaalde bestuurder(s).
44. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zullen onmiddellijk alle defecten en gebreken aan het voertuig aan de verhuurder melden. Indien onderweg een herstelling nodig zou blijken, moet deze toevertrouwd worden aan de verhuurder. Indien zulks onmogelijk zou blijken, dient de huurder vooraf het schriftelijk akkoord te verkrijgen van de verhuurder, alvorens het voertuig door een derde te laten herstellen. De verhuurder zal de erkende garagehouders meedelen aan de huurder die zich binnen een zo dicht mogelijke afstand t.o.v. gehuurde voertuig bevinden. De huurder verbindt er zich toe om zich in eerste instantie te wenden tot één van deze erkende garagehouders. Elke herstelling, uitgevoerd zonder de expliciete toestemming van de verhuurder, zal ten laste van de huurder blijven. Uitzondering wordt gemaakt voor spoedeisende tussenkomsten, die het behoud van het voertuig moeten verzekeren (bijv. brand). De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbinden er zich toe het voertuig steeds op zijn (hun) kosten terug te brengen bij de verhuurder.
Bij eventuele bandbreuk zal (zullen) de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders, teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken, ervoor zorgen dat het, indien aanwezig, reservewiel onmiddellijk wordt gemonteerd en dat de lekke band dadelijk wordt hersteld. Ingeval de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders nalaten zulks te doen, hetgeen kan worden vastgesteld aan de hand van de schade aan de band, is (zijn) de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder(s) gehouden om de waarde van een nieuwe band van hetzelfde type aan de verhuurder te betalen.
45. Kosten door de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders gemaakt, en waarvoor hij het voorafgaand akkoord van de verhuurder heeft bekomen, zullen hem enkel worden terugbetaald indien de desbetreffende facturen worden opgesteld ten aanzien van JANSSENS GROEP BV, met maatschappelijke zetel te Polenlaan 1 te 9170 De Klinge met ondernemingsnummer BE0472.627.748
46. ARTIKEL 9.
47. De verhuurder betaalt alle materiële schade aan het gehuurde voertuig en/of machines en materiaal veroorzaakt door de huurder en/of de contractuele bestuurder(s), evenwel met uitzondering van het contractueel eigen risico vermeld in de bijzondere voorwaarden bij deze overeenkomst en de hieronder vermelde uitsluitingen. De verhuurder verbindt zich ertoe de door de huurder veroorzaakte schade te laten herstellen en dit met eigen middelen zonder tussenkomst van een verzekeringsmaatschappij.
De huurder dient echter zelf het bedrag te betalen van het contractueel eigen risico, behoudens ingeval van overmacht zoals bepaald in artikel 15 van deze voorwaarden of wanneer de veroorzaakte schade kan worden verhaald op een derde partij waarvan de aansprakelijkheid werd aangetoond.
Mits betaling door de huurder van een afkoopsom kan de huurder het bedrag eigen risico in geval van schade verminderen en dit conform de offertes en tarieven waarvan de huurder kennis krijgt en erkent kennis te hebben genomen bij het aangaan van de overeenkomst.
Mits betaling van de hoogste afkoopsom zodat de huurder het kleinste bedrag eigen risico dient te betalen in geval van schade, verbindt de verhuurder zich ertoe in geval van een lekke band of een klapband, een nieuwe band of het herstellen van de band voor haar rekening te nemen. Behoudens ingeval van uiterst dringende noodzakelijkheid, kan dergelijke vervanging of herstelling van een band enkel met een schriftelijke opdracht van verhuurder. De hieraan verbonden depannagekosten zijn alleszins niet in de huurovereenkomst inbegrepen en worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht.
Bij betaling van de hoogste afkoopsom zodat de huurder het kleinste bedrag eigen risico dient te betalen in geval van schade, verbindt de verhuurder zich er eveneens toe in geval van glasbraak van de voorruit, een nieuwe ruit of het herstellen van de ruit voor haar rekening te nemen. De hieraan verbonden depannagekosten zijn niet in de huurovereenkomst inbegrepen en worden aan de klant in rekening gebracht. Alle schade aan de ruiten andere dan de voorruit is ten laste van de huurder. Behoudens ingeval van uiterst dringend noodzakelijkheid, kunnen herstellingen enkel met een schriftelijke opdracht van de verhuurder worden uitgevoerd. De afkoop van het contractueel eigen
risico is niet van toepassing in geval van diefstal, waar steeds het maximum contractueel eigen risico zal gelden.
48. De takelkosten, kosten voor ophaling en repatriëring zullen steeds integraal gefactureerd worden en zijn ten laste van de huurder.
Ongeacht enige betaalde afkoopsom, zal de huurder in elk geval integraal instaan voor alle herstellingskosten aan het voertuig en/of machines en materiaal:
49. in geval van zware fout, bedrieglijk opzet van de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder(s) of zijn aangestelde, in geval van dronkenschap of enigerlei vorm van intoxicatie;
50. wanneer de oorzaak van het ongeval en de daaruit voortvloeiende schade te wijten is aan de staat van oververmoeidheid van de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders van het huurvoertuig, ingevolge niet naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen omtrent rij- en rusttijden.
51. voor elke dak- en transportschade, zijnde schade veroorzaakt aan het voertuig door de lading, evenals voor dakschade, zijnde alle schade die veroorzaakt wordt door het niet respecteren van de vrije hoogte van het gehuurde voertuig.
in geval van overtredingen, ongevallen of schadegevallen veroorzaakt door niet opgegeven bestuurder(s) of huurders.
voor herstelling, vervanging en depannage m.b.t. het voertuig n.a.v. het foutief tanken van diesel in een benzine voertuig of benzine in een diesel voertuig. voor herstelling, vervanging en depannage m.b.t. het voertuig n.a.v. het tanken van het ad-blue additief in een ander reservoir dan hiervoor voorzien (vb. de dieseltank of oliereservoir).
voor herstelling, vervanging en depannage m.b.t. het voertuig n.a.v. nalatigheid om het water- en oliepeil op het correct voorgeschreven peil te houden, en eveneens het antivriesgehalte te controleren en zo nodig bijvullen.
voor depannage en heropstart n.a.v. een panne door een lege brandstoftank en/of door een lege ad-blue tank.
voor vervanging, herstelling en depannage n.a.v. een lekke band. Indien de huurder de maximale afkoopsom van het contractueel eigen risico betaald heeft, zijn alle vervangings-, herstellings- en depannagekosten ten laste van de huurder met uitzondering van de kosten voor de aankoop van een nieuwe band.
voor depannage en heropstart van het voertuig n.a.v. een platte batterij.
ingevolge schade die ontstaat door het gebruik van het voertuig en/of machines en materiaal niet in overeenstemming met het doel waarvoor het bestemd is (zoals voor reinigingskosten voor ontsmetting en reiniging die noodzakelijk zijn ingevolge het vervoer of gewerkt werd aan/van levende dieren, kadavers, vis, mest- en chemische stoffen,enz.).
voor gevolgschade aan de motor of de aandrijving n.a.v. een ongeval waarbij de huurder na het ongeval het voertuig en/of machines en materiaal is blijven gebruiken.
in geval van verlies of beschadiging van de laadkabel voor elektrische of hybride voertuigen zal de huurder de aankoop van een nieuwe kabel aan verhuurder vergoeden.
de depannagekosten n.a.v. een platte batterij bij een door een elektromotor aangedreven voertuig.
alle kosten n.a.v. een inbeslagname voor niet rechtmatig gebruik van het voertuig; de huurperiode loopt tot de dag dat het voertuig terug in het bezit is van de verhuurder. De kosten voor de repatriëring van het voertuig naar de maatschappelijke zetel van de verhuurder vallen integraal ten laste van de huurder of zijn aangestelde. De stallingskosten vallen eveneens ten laste van de huurder.
alle gevolgschade door het vervoeren van goederen in een personenwagen voor zover deze niet in de daarvoor voorziene laadruimte zijn geladen.
schade veroorzaakt door het aanzuigen van water via de luchtinlaat van de motor als gevolg van het vrijwillig betreden met het voertuig van diepe plassen, grachten, waterpartijen enz…
52. ARTIKEL 10.
53. Bij schade, o.a. door ongeval, is de huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen de 24 uur schriftelijk in kennis te stellen. De huurder neemt uitdrukkelijk de verplichting op zich binnen de 8 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur, alle herstellingskosten aan de verhuurder te vergoeden ten gevolge van het ongeval waarin hij werd betrokken, onafgezien van zijn burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid hiervoor. Indien deze kosten nadien door een verzekeraar zouden worden vergoed, zal de huurder daarvan terugbetaling ontvangen, onder aftrok van het bedrag eigen risico, zoals contractueel bepaald. Indien de huurder hierom verzoekt, zal
hij na integrale betaling van de volledige herstellingskosten gesubrogeerd worden in de rechten van de verhuurder, tegenover iedere aansprakelijke derde of verzekeraar. Deze subrogatie zal alsdan het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst. Tevens zal de huurder steeds en binnen de 24 uur na het ongeval, een duidelijke en volledig ingevulde en ondertekende ongeval aangifte aan de verhuurder doen toekomen, vergezeld van het nummer van het proces-verbaal dat wordt opgesteld door de politionele overheden van de plaats waar het ongeval of de schade zich hebben voorgedaan. Bij verzuim van aangifte van ongeval, verbindt de verhuurder zich niet meer tot het betalen van de veroorzaakte schade en blijven alle gevolgen en kosten daarvan, integraal ten laste van de huurder. De huurder en/of bestuurder zal onmiddellijk elke ingebrekestelling, assignatie en andere documenten aan de verhuurder overmaken.
54. De huurder neemt er kennis van dat alle inzittenden tijdens het gebruik van het gehuurde voertuig verzekerd zijn in burgerlijke aansprakelijkheid, ongeacht of de contractueel opgegeven bestuurder aansprakelijk is. Het aantal inzittenden is bepaald door de homologatie van het voertuig en mag geenszins overschreden worden. De contractuele opgegeven bestuurder is niet verzekerd voor lichamelijk letsel ten gevolge van een ongeval waarvoor hij aansprakelijk is. De repatriëring van personen is niet inbegrepen in de huurovereenkomst. Ook het repatriëren van het voertuig in binnen- of vanuit het buitenland voor redenen waarvoor de huurder aansprakelijk is, is niet inbegrepen in de
huurovereenkomst. Wij raden aan bij gebruik in het buitenland van het gehuurde voertuig een reis-/bijstandsverzekering af te sluiten voor bestuurder en inzittenden van het gehuurde voertuig.
55. ARTIKEL 11.
56. Zodra diefstal of verdwijning van het gehuurde voertuig en/of machines en materiaal door de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders wordt vastgesteld, zal/zullen hij/zij hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de politie en onmiddellijk aan de verhuurder de gegevens overmaken van het opgestelde proces-verbaal, alsook hiervan een duidelijk leesbare kopie overmaken. Bij gebreke hieraan of laattijdige aangifte zal de huurder (behoudens bewezen overmacht) in geen enkel geval meer aanspraak kunnen maken op enige uitsluiting en zal hij/zij de volledige schade van het verlies van het voertuig aan de verhuurder dienen te vergoeden.
57. ARTIKEL 12.
58. Onze huurvoertuigen die onderworpen zijn aan de kilometerheffing voor vrachtwagens beschikken over een apparaat (OBU) om deze tol te voldoen. Het is de solidaire verantwoordelijkheid van de huurder en de contractuele bestuurder(s) te waken over de correcte werking van de OBU en het toestel in te schakelen. Bij defect of nietfunctioneren van de OBU dient de reisweg over tolwegen stopgezet te worden en de operator van het systeem onmiddellijk verwittigd te worden (zie instructies op het toestel). Alle directe en indirecte kosten die het gevolg zijn van een uitgeschakelde of afwezige OBU of van het nalaten van de melding van een defecte OBU volgens instructies zullen doorgerekend worden aan de huurder en/of bestuurder. Verhuurder houdt zich tevens het recht voor de identiteit van huurder en/of bestuurder door te geven aan de verbaliserende overheid voor rechtstreekse afhandeling.
De kilometerheffing wordt apart aangerekend op forfaitaire basis, aan een vaste prijs per kilometer en/of per huurdag, ongeacht of het voertuig trajecten op betolde of nietbetolde wegen in België aflegde. De huurder-bestuurder staat zelf in voor de wettelijke verplichtingen inzake verschuldigde heffingen in het buitenland (vb. eurovignet, maut etc…).
59. ARTIKEL 13.
60. De waarborg moet bij de ondertekening van de huurovereenkomst gesteld worden. Hij wordt pas aan de huurder en/of borgsteller teruggegeven bij het terug binnenbrengen van het gehuurde voertuig en/of machines en materiaal, en nadat een tegensprekelijke staat van het voertuig en/of machines en materiaal werd opgemaakt waaruit blijkt dat geen schade aan het voertuig en/of machines en materiaal werd vastgesteld, en a fortiori nadat alle sommen die de huurder aan de verhuurder zou verschuldigd zijn, aan laatstgenoemde werden betaald. De ingehouden waarborgsommen kunnen door de verhuurder toegerekend worden op alle door de huurder aan de verhuurder verschuldigde
bedragen.
61. De verhuringen zijn onderworpen aan de huurprijs in de overeenkomst vastgesteld. De huurprijzen worden voor elk type voertuig en/of machines en materiaal vastgelegd, eveneens op basis van een kilometerforfait. De supplementair afgelegde kilometers zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke rubriek bij facturering. De bij deze overeenkomst vastgelegde prijsafspraken primeren te allen tijde op voorafgaande offertes, prijslijsten of gemaakte afspraken.
62. Bij borgstelling d.m.v. cash geld, De borgstelling wordt terugbetaald na inlevering van het gehuurde goed in dezelfde staat als het moment dat de huurder het goed heeft ontvangen van de verhuurder. Bij aangebrachte schade, verlies … zal de verhuurder een deel of de volledige borgstelling inhouden als compensatie voor de geleden schade.
Voor reservaties via de online tool of voor de huur applicatie dient de waarborg online betaald te worden.
63. ARTIKEL 14.
64. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle facturen van de verhuurder ten laatste op de voorziene vervaldag onmiddellijk en contant betaalbaar. Elke factuur die niet op haar vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitair schadebeding, gelijk aan 10% van het totaal factuurbedrag, met een minimum van 50 euro. Bovendien zal elke factuur die niet op de vervaldag werd betaald, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 8% per jaar
opleveren, tot op de dag van volledige betaling. Bij niet-naleving van zijn betaalverplichtingen door de verhuurder, beschikt de huurder over dezelfde mogelijkheden als de verhuurder.
65. ARTIKEL 15.
66. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van de verhuurder, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere onvoorzienbare omstandigheden of oorzaken, die het uitvoeren van deze voorwaarden ernstig bemoeilijken. De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van onnaspeurbare
gebreken en mechanische problemen die zich zouden voordoen zonder enige fout of nalatigheid in het normale onderhoud. Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, is de huurder niet aansprakelijk ingeval van bewezen overmacht, met dien verstande dat financieel onvermogen en schade door een nietidentificeerbare derde (bv. diefstal of vandalisme) nooit als overmacht kunnen worden beschouwd.
67. ARTIKEL 16.
68. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 (reservering via de website), gebeurt de schriftelijke communicatie tussen de huurder en de verhuurder via e-mail of per post (naar keuze van de huurder) op het (elektronische) adres opgegeven in de bijzondere voorwaarden. Zowel de huurder als de verhuurder zijn uitsluitend verantwoordelijk om een eventuele wijziging van hun (elektronisch) adres aan de andere partij mede te delen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen de partijen kan gelden als bewijsstuk onder deze overeenkomst.
69. ARTIKEL 17.
70. Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door de rechtsregels van toepassing in België. In geval van betwisting omtrent één of meer bepalingen van de huurovereenkomst en indien de huurder geen consument is, zullen enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk Arrondissement Gent/Dendermonde, afdeling Sint Niklaas bevoegd zijn.
Indien de huurder evenwel een consument is, zullen de Hoven en Rechtbanken van de woonplaats van de verweerder of de rechter van de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen of wordt uitgevoerd bevoegd zijn (art. 624 Gerechtelijk Wetboek), onverminderd de toepassing van artikelen 17, 18 en 19 van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
71. WET OP DE PRIVACY EN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
72. Als verhuurder en titularis van een voertuig en/of machines en materiaal zijn wij wettelijk verplicht te allen tijde de identiteit van de huurder/bestuurder(s) kenbaar te maken in het kader van de identificatie van een overtreder inzake de wet op het wegverkeer. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de gegevens van de huurder/bestuurder(s) in een beschermde omgeving bij te houden.
Wij citeren artikel 67bis Wegverkeerswet : Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een voertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het vermoeden van schuld kan worden weerlegd met elk middel.
En artikel 67ter Wegverkeerswet : Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een voertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon die het voertuig onder zich heeft.
De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het afschrift van het proces-verbaal werd verstuurd.
Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de bestuurder meedelen.
De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als titularis van de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen.
73. De betrokkene kan gedurende dertig dagen zijn gegevens consulteren doch dit ontslaat de verhuurder niet van zijn plicht de contractuele gegevens in ongewijzigde vorm te bewaren.
Elke aanvraag dient schriftelijk te gebeuren d.m.v een e-mail aan info@janssensgroep.be.
74. De verhuurder verklaart dat de gegevens van de huurder/bestuurder(s) op een beschermde hardware worden opgeslagen die enkel door de hiertoe bevoegde personen kan geconsulteerd worden. Deze gegevens worden enkel aangewend in het kader van elke wettelijke verplichting inzake de wet op het wegverkeer en de wet op de landsverzekering.
75. Sommige voertuigen van de verhuurder zijn uitgerust met een volgsysteem. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving enkel toegankelijk door een bevoegd persoon van de verhuurder. Het volgsysteem heeft tot doel het voertuig te beschermen tegen ontvreemding. De gegevens kunnen enkel vrijgegeven worden met een bevelschrift van een onderzoeksrechter of in het kader van een onderzoek naar verzekeringsfraude of verkeersovertredingen.
76. Indien de huurder/bestuurder toestemming heeft gegeven dat zijn gegevens mogen gebruikt worden voor contact per mail, sms, post zullen deze enkel gebruikt worden voor communicatie met betrekking tot het huren van een voertuig en/of machines en materiaal en elke andere communicatie kaderend in de activiteiten van de JANSSENS GROEP BV. De gegevens worden in een beschermde omgeving opgeslagen en worden onder geen enkel beding voor andere commerciële doeleinden gebruikt dan deze geëigend aan JANSSENS GROEP BV.
77. De huurder/bestuurder heeft ten allen tijde het recht om zijn/ haar gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of zijn/haar gegevens te verwijderen uit het bestand en kan ten allen tijde zijn/ haar toestemming voor het gebruik van zijn gegevens intrekken. De gegevens worden dan niet meer voor intern commercieel doel aangewend maar worden conform de wettelijke verplichtingen wel nog bewaard. Hiervoor kan de huurder een e-mail sturen naar: info@janssensgroep.be.
78. ARTIKEL 18 – Verzekering
79. Het verhuurde voertuig/machine wordt door de verhuurder verzekerd in burgerlijke aansprakelijkheid (BA) overeenkomstig de wettelijke bepalingen en het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en machines. Het is niet verzekerd tegen materiële en lichamelijke schade.
80. In geval van diefstal, brand of ongeval is schade aan het voertuig, tot 100% van de cataloguswaarde, evenals elke schade voortvloeiend uit de begrepen winstderving wegens buitengebruikstelling van het voertuig ten laste van de huurder, behalve als de huurder de fout kan bewijzen van een derde die zijn aansprakelijkheid aanvaardt, ten laste van de huurder.
81. De huurder kan op het ogenblik van het ondertekenen van de huurovereenkomst een bijkomende “allrisk verzekering” voor  motorrijtuigen/ machines onderschrijven. Deze verzekering dekt alle aangebrachte schade aan het voertuig/machine mits een vrijstelling eigen risico van 250€.
Deze verzekering wordt onderschreven door de verhuurder voor de huurder bij een erkende verzekeraar.
82. De huurder neemt kennis dat enkel de opgeven bestuurder het voertuig of machine mag besturen.
Tijdens het gebruik van het gehuurde motorrijtuig/ machine verzekerd zijn in burgerlijke aansprakelijkheid, ongeacht de aansprakelijkheid van de contractueel opgegeven bestuurder.
Versie 1 algemene voorwaarden – Huur – JANSSENS GROEP BV d.d. 01/01/2021

CONTACT

Anthonis De Jonghestraat 32
9100, Nieuwkerken-Waas